Rejestracja

Wpisz swoje imię.
Wpisz swoje nazwisko.
Wpisz swój PESEL.
Podaj swój adres e-mail.
Podaj ponownie swój adres e-mail.
Przepisz tekst z obrazka widocznego poniżej.
Przepisz tekst z obrazka
W związku z rozpoczęciem rejestracji w systemie rekrutacyjnym Politechniki Śląskiej, chcielibyśmy poinformować Panią/Pana o przetwarzaniu danych osobowych oraz zasadach, na jakich będzie się ono odbywało. Poniżej znajdują się podstawowe informacje na ten temat.
 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Politechnika Śląska, reprezentowana przez Rektora Politechniki Śląskiej, z siedzibą w Gliwicach (44-100), ul. Akademicka 2A.
 2. administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić odpowiednie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia rekrutacji na studia na Politechnice Śląskiej na podstawie przepisów prawa – ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 1668, z późn. zm.) i aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie.
 4. po etapie rekrutacji Pani/Pana dane osobowe:
  • w przypadku, kiedy zostanie Pani/Pan zakwalifikowana(y) na studia będą dalej przetwarzane na potrzeby kształcenia, o czym poinformujemy Panią/Pana szczegółowo ponownie w momencie przyjęcia na studia.
  • w przypadku, kiedy nie zostanie Pani/Pan zakwalifikowana(y) na studia, dane będą przechowywane przez okres 12 miesięcy od zakończenia rekrutacji. Po tym okresie zostaną usunięte z naszych baz danych.
 5. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania i zmiany.
 6. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem przeprowadzenia rekrutacji na studia, a konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości udziału w rekrutacji.
 7. wyniki postępowania rekrutacyjnego są jawne. Ogłoszenie wyników, w terminie zgodnym z harmonogramem, następuje poprzez informację w Systemie Obsługi Rekrutacji (SOREK) po zalogowaniu na konto. Lista osób zakwalifikowanych może być również ogłaszana w innych formach, określonych przez centralną komisję rekrutacyjną.
 8. odbiorcą Pani/Pana danych w postaci imienia, nazwiska i adresu do korespondencji będzie Poczta Polska S.A., w związku z koniecznością przesłania decyzji administracyjnych.
 9. w razie pytań związanych z ochroną danych osobowych, prosimy o kontakt pod adresem rekrutacja@polsl.pl
 10. z Inspektorem Ochrony Danych na Politechnice Śląskiej można się skontaktować za pośrednictwem adresu e-mail: iod@polsl.pl.

  Zapoznanie się z powyższymi zasadami jest warunkiem koniecznym udziału w rekrutacji.

lub


W przypadku problemów z rejestracją w systemie rekrutacyjnym, prosimy o kontakt z pomocą techniczną pod adresem: pomoc.kandydat@polsl.pl